Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/admin/sites/shop.2fast4u.be/system/database/mysql.php on line 6
Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van 2fast4u.be VZW
2fast4u.be VZW is gevestigd te Herk-de-Stad
Versie geldig vanaf 01/03/2012

1. Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van 2fast4u.be VZW.
De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van 2fast4u.be VZW.
Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat.
2fast4u.be VZW behoudt zich het recht voor om haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

2 . Levering
Zie leveringsvoorwaarden

3 . Bestelling
Indien u een bestelling plaatst bij 2fast4u.be VZW, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van 2fast4u.be VZW.

4. Privacy
2fast4u.be VZW houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet
verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy.
2fast4u.be VZW respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
2fast4u.be VZW maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

5. Afbeeldingen en specificaties
Alle afbeeldingen, foto's, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen, etc. op de internetsite van 2fast4u.be VZW gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

6. Overmacht
2fast4u.be VZW is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen.
Vertraging door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie.
2fast4u.be VZW behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
In geen geval is 2fast4u.be VZW gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

7. Aansprakelijkheid
2fast4u.be VZW is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking.

8. Eigendomsvoorbehoud
Eigendom van alle door 2fast4u.be VZW aan de afnemer verkochte en geleverde goederen blijft bij 2fast4u.be VZW zolang de afnemer de vorderingen van 2fast4u.be VZW van de overeenkomsten niet heeft voldaan.
De door 2fast4u.be VZW geleverde goederen welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende goederen te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht 2fast4u.be VZW zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

9. Geschillen
Op alle overeenkomsten is het Belgisch recht van toepassing.
Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen 2fast4u.be VZW en de koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Hasselt kennis.

Powered By OpenCart
2fast4u.be Webshop © 2020